Regulamin

 

REGULAMIN PROGRAMU CEZAR PARTNER

 

I.                   Podstawowe pojęcia

 

 1. Regulamin – określa wszystkie warunki uczestnictwa i zasady obowiązujące w programie Cezar Partner.
 2. Organizator – Regionalna Grupa Detaliczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów
 3. Punkt – jednostka uczestnictwa zdobywana na podstawie zakupów, po spełnieniu wymogów określonych w tabeli punktów i przeliczników.
 4. Karta – karta plastikowa z indywidualnym kodem kreskowym, służąca do gromadzenia Punktów.
 5. Uczestnik – prawomocny posiadacz Karty.
 6. Bon Zakupowy – produkt, na który Uczestnik może wymienić zgromadzone Punkty, zgodnie z tabelą punktów i przeliczników oraz informacją na stronie internetowej www.cezardelikatesy.pl
 7. CEZAR Delikatesy - sieć CEZAR Delikatesy zarządzana przez Organizatora, znajdująca się na terenie Polski.
 8. Program – program Cezar Partner prowadzony przez Organizatora.

 

 

II.                Warunki ogólne

 

 1. W Programie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, w tym także cudzoziemcy, którzy mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
 2. W Programie można brać udział wyłącznie, po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu Formularza Rejestracji dostępnego w CEZAR Delikatesach. Każdy Uczestnik otrzymuje nieodpłatnie Kartę umożliwiającą realizację praw przysługujących mu z racji uczestnictwa w Programie. Wypełnienie i podpisanie Formularza Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym Regulaminie.
 3. Czas trwania Programu jest nieokreślony, jednak Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny przy jednoczesnym powiadomieniu o tym Uczestników za pośrednictwem ogłoszeń w CEZAR Delikatesach lub w korespondencji bezpośredniej oraz na stronie internetowej www.cezardelikatesy.pl z 30 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Miejscem obowiązywania Programu są CEZAR Delikatesy.
 5. Organizator może wykluczyć z Programu poszczególne lokalizacje sklepów, grupy produktów lub produkty.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w materiałach związanych z Programem.
 7. W przypadku zakończenia Programu Uczestnik nie ma możliwości dalszego gromadzenia Punktów.
 8. W przypadku zakończenia Programu Uczestnik może wymienić zdobyte Punkty na bon zakupowy w terminie do 30 dni od momentu zakończenia Programu.
 9. Wypełnienie Formularza Rejestracji poświadczone własnoręcznym podpisem jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przystąpienie do Programu oraz akceptacją warunków zawartych w Regulaminie, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu w celu prawidłowej obsługi Programu oraz w celach marketingowych własnych usług i statystyk prowadzonych przez Organizatora.

 

 

 

III.             Warunki uczestnictwa

 

1.      Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie Formularza Rejestracji dostępnego w Delikatesach. 

2.      Osoba przystępująca do Programu po właściwym wypełnieniu Formularza Rejestracji potwierdzonego własnoręcznym podpisem, otrzymuje bezpłatnie Kartę i staje się Uczestnikiem uprawnionym do udziału w Programie oraz do korzystania z Karty – służącej gromadzeniu Punktów wymiennych na bon zakupowy.

3.      Organizator nie uwzględnia zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych, błędnych oraz niepodpisanych. W przypadku posiadania Karty bez prawidłowo wypełnionego Formularza Uczestnik nie ma prawa wymiany Punktów na bon zakupowy.

4.      Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej Karty.

5.      Karta nie jest Kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

6.      Karta nie jest zbywalna.

 

 

IV.              Warunki korzystania z Karty

 

1.      Karta zostaje aktywowana w momencie wydania Karty Uczestnikowi.

2.      Jeżeli w skutek awarii urządzeń służących do naliczania Punktów nie można w danej chwili zapisać zdobytych Punktów, Uczestnik wypełnia Formularz Naliczenia Punktów. Organizator przyznaje Punkty na konto Uczestnika na podstawie Formularza. Punkty pojawiają się automatycznie na koncie Uczestnika w terminie do 21 dni od daty transakcji o ile Organizator nie ma podejrzeń, że Punkty zostały dopisane w sposób niezgodny z Regulaminem.

3.      Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o jakichkolwiek zmianach w danych ujętych w Formularzu Rejestracji w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia zmiany, poprzez wypełnienie Formularza Zmiany Danych Osobowych w Delikatesach. Przyjęcie Formularza Zmiany Danych Osobowych musi być zweryfikowane na podstawie dowodu osobistego Uczestnika lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość Uczestnika. Zmiany nanoszone są w terminie do 21 dni od daty przekazania Formularza. Nie powiadomienie o zmianie stanu danych osobowych Uczestnika w terminie określonym w niniejszym punkcie może być przyczyną wykluczenia Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym.

4.      Uczestnik może w każdej chwili złożyć rezygnację z uczestnictwa w Programie, na Formularzu Rezygnacji dostępnym w Delikatesach przy jednoczesnym wypełnieniu Formularza oraz zwrocie Karty. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Uczestnik traci możliwość dalszego gromadzenia i wymiany Punktów a Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostają wyzerowane.

 

 

V.                 Gromadzenie Punktów

 

1.      Uczestnik ma możliwość gromadzenia Punktów nie wcześniej niż od momentu otrzymania Karty.

2.      Uczestnik zdobywa Punkty poprzez dokonywanie zakupu produktów w CEZAR Delikatesach na zasadach określonych w tabeli Punktów i przeliczników. Pozyskiwane w ten sposób Punkty gromadzone są na indywidualnym koncie Uczestnika Programu.

3.      Do produktów od których nie są naliczane punkty należą:

- papierosy,

- doładowania telefoniczne pre-paid,

- alkohol i towary, których nazwa, znak towarowy, kształt lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego.

- preparaty do początkowego żywienia niemowląt.

- produkty lecznicze

4.      W celu zapisania Punktów na karcie, Uczestnik powinien przekazać Kartę Pracownikowi CEZAR Delikatesy rozliczającemu zakupy dokonane przez Uczestnika przed dokonaniem rozliczenia pierwszego produktu zakupionego przez Uczestnika, w przeciwnym wypadku Punkty nie zostaną naliczone. Punkty nie mogą być naliczane na podstawie przedstawionego w późniejszym okresie rachunku.

5.      Punkty za zakupy dokonane w CEZAR Delikatesach są zapisywane w systemie automatycznie po uiszczeniu opłaty za dokonane zakupy, pod warunkiem zastosowania się do punktu V. 2. Korzystanie z Punktów jest możliwe po upływie 24 godzin od momentu dokonania transakcji. 

6.      Kwota do naliczania punktów zostanie pomniejszona o sumę należną za artykuły wymienione w pkt. 3 tj: napoje alkoholowe w tym piwa oraz wyroby tytoniowe, produkty lecznicze i preparaty do początkowego żywienia niemowląt. 

7.      Punkty na koncie Uczestnika są gromadzone i zapamiętywane przez cały okres trwania Programu.

 

 

VI.              Realizacja Punktów

 

1.      Zgromadzone przez Uczestnika Programu Punkty uprawniają go, do ich wymiany na bony zakupowe przedstawione na stronie www.cezardelikatesy.pl. Do kazego bonu zakupoweg przyporządkowana jest określona liczba Punktów, która uprawnia Uczestnika do wymiany Punktów na bony zakupowe.

2.      Jeżeli przy wymianie Punktów zaistnieje podejrzenie, że Punkty zostały zapisane w sposób niezgodny z Regulaminem, Organizator ma prawo zatrzymać Kartę Uczestnika i wstrzymać wydanie Bonów Towarowych do czasu wyjaśnienia sprawy.

3.      Warunkiem wymiany Punktów na bony zakupowe jest zgromadzenie odpowiedniej liczby Punktów oraz wypełnienie Formularza Wymiany Punktów. Realizacja zamówienia następuje w możliwie najszybszym terminie, jednak nie później niż 30 dni od daty widniejącej na Formularzu Wymiany Punktów, chyba że Uczestnik zostanie powiadomiony o innym terminie odbioru Bonów Towarowych. Odbiór bonów towarowych jest możliwy, tylko i wyłącznie w miejscu, w którym był składany wniosek o wymianę Punktów lub w placówce wskazanej przez Uczestnika w przypadku zamówienia przez Internet . Jeżeli w trakcie realizacji wydawania Bonów Towarowych placówka, na której składany był wniosek lub wskazana przez uczestnika, w przypadku realizacji przez Internet, nie jest już firmowana logiem sieci Cezar Delikatesy, wówczas bony zakupowe będą realizowane w placówce Cezar Delikatesy wskazanej przez Organizatora programu. 

4.      Ewentualny podatek lub opłaty związane z uzyskaniem Bonów Towarowych leżą po stronie Uczestnika.

6.      Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania za Punkty innych dodatkowych Nagród a objętych promocją lub wprowadzania okresowych promocji związanych z możliwością zdobywania dodatkowych Punktów za zakup określonych produktów. O takich produktach Organizator informuje Uczestników za pomocą informacji bezpośredniej lub w CEZAR Delikatesach oraz na stronie internetowej.

7.      Uczestnik Programu jest jedynym uprawnionym do dokonania wymiany Punktów na bony zakupowe. Wymiany Punktów na bony zakupowe Uczestnik Programu dokonuje za okazaniem dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego jego tożsamość. Odbiór potwierdza własnoręcznym podpisem na Formularzu Odbioru Nagrody.

8.      Poprzez wymianę Punktów przez Uczestnika Programu na bony zakupowe, pula Punktów zgromadzonych na jego indywidualnym koncie ulega zmniejszeniu zgodnie z wartością Bonu Towarowego wyrażoną w Punktach. Podobnie jest w przypadku dokonania zwrotu towaru, z tytułu zakupu, którego Uczestnik uzyskał uprzednio określoną liczbę Punktów.

9.      Wartość Bonów Towarowych wyrażona w Punktach jest niezmienna w okresie ważności Katalogu.

 

 

VII.     Uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie, kradzież Karty

 

 1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni udać się do Delikatesów i poinformować o zaistniałej sytuacji pracownika Delikatesów. Pracownicy podejmują dalsze działania w celu zablokowania Karty i wystawienia nowej, wyłącznie po wypełnieniu przez Uczestnika zgłoszenia na Formularzu Duplikatu Karty.
 2. Odbiór duplikatu Karty następuje w miejscu zgłoszenia po upływie 21 dni od daty widniejącej na Formularzu, po weryfikacji zgodności danych z dowodem osobistym i po ówczesnym wypełnieniu Formularza Odbioru Duplikatu Karty.
 3. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia lub uszkodzenia Karty, jeżeli Uczestnik tego faktu nie zgłosił w przewidzianym w pkt. IV. 1 terminie. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomił o fakcie utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty włącznie z wymianą Punktów na Nagrody. Organizator gwarantuje Uczestnikowi zabezpieczenie zgromadzonych Punktów po 24 godzinach od chwili zgłoszenia na Formularzu Duplikatu Karty.
 4. Uczestnik może skorzystać z bezpłatnej wymiany Karty najwyżej 1 raz. Kolejne wymiany są płatne w wysokości 10 zł.

 

        VIII.      Zmiany i likwidacja Programu

1.      Organizator może w dowolnym momencie zadecydować o zakończeniu lub zawieszeniu Programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.

2.      Obwieszczenie zakończenia lub zawieszenia Programu musi być przez Organizatora umieszczone w CEZAR Delikatesach lub na stronie internetowej z wyprzedzeniem przynajmniej 30 dni. Obwieszczenie musi zawierać szczegółowe warunki likwidacji i datę ostatecznego terminu wymiany Punktów.

3.      Po zakończeniu Programu, Punktów nie można już gromadzić bądź wykorzystywać i są one anulowane.

 

 

 

 


« powrót

Copyright © 2013 Regionalna Grupa Detaliczna Sp. z o.o. | ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów | tel./fax 14 627-20-79

Newsletter:

Na tej stronie używamy plików cookies w celach reklamowych. Klikając jakikolwiek link na tej stronie i na niej pozostając zgadzasz się by do twojej przeglądarki zostały wysłane cookies. W dowolnej chwili możesz wyczyścić zapisane w swojej przeglądarce cookies oraz możesz je wyłączyć.
Polityka prywatnośći