Mapa sklepów

Pokaż CEZAR Delikatesy na większej mapie


 

Klauzula informacyjna
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Regionalna Grupa Detaliczna Sp. Z o. o.
  (adres: ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, adres e-mail: biuro@rgdpolska.pl, numer telefonu: 14 627 20 79)
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń Zakładu, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających Zakład na terenie monitorowanym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa np. Policji, Prokuraturze, Straży Pożarnej itp.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, oraz art.6 ust. 1, lit. f Rozporządzenia RODO.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych w określonych prawem przypadkach.
 7. Osoba której dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Warszawa ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

« powrót

Copyright © 2013 Regionalna Grupa Detaliczna Sp. z o.o. | ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów | tel./fax 14 627-20-79

Newsletter:

Na tej stronie używamy plików cookies w celach reklamowych. Klikając jakikolwiek link na tej stronie i na niej pozostając zgadzasz się by do twojej przeglądarki zostały wysłane cookies. W dowolnej chwili możesz wyczyścić zapisane w swojej przeglądarce cookies oraz możesz je wyłączyć.
Polityka prywatnośći